באתר בננה סקס מופעים תכנים למבוגרים בלבד. הכוללים תכנים טקסטואליים,מודעות, וצילומים המיועדים למבוגרים בלבד. בכניסה לאתר אני מצהיר כי: אני בן/בת 18 ומעלה,ואני גולש לאתר מרצוני החופשי ולהנאתי הפרטית. כניסתי לאתר היא על דעתי ובאחריותי. לא תהיה לי כל טענה ו/או תלונה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או המפעיליו בגין כל נזק שייגרם לי מצפייה בחומר ו/או מהשירותים המופיעים באתר. כמו כן הנני מצהיר שידוע לי כי בגין גרימת נזק כלשהו לאתר ו/או העתקת חלקים ממנו אהיה חשוף לתביעה מצד בעלי ומפעילי האתר.

This site contains explicit sexual content intended only for adults over the age of 18. If you are under the age of 18 or do not wish to view sexual content do not click the enter button. If you wish to view material of a sexual nature click enter. I here by declare that I am aware that this web site will not be held accountable for any damage that will occur while browsing this web site.I also declare that I will be subject to law suit for any damage, or violation of copy rights on this web site.

מותאם לטלפונים חכמים